Ngo's: Wat, waarom en waar? (2024)

Ngo's: Wat, waarom en waar? (1)

WAT... zijn ngo's?

Ngo's - niet-gouvernementele organisaties - zijn organisaties zonder winstoogmerk die onafhankelijk van nationale overheden opereren. Het gaat vaak om liefdadigheidsinstellingen die zich veelal bezighouden met het bestrijden van armoede, slechte gezondheidszorg, milieuproblemen en sociale uitsluiting.

Ngo's variëren van lokale, door de gemeenschap ontwikkelde initiatieven tot internationale organisaties die wereldwijd actief zijn. Het zijn organisaties die doorgaans afhankelijk zijn van donaties en mensen bij elkaar brengen die hetzelfde nastreven, een verschil willen maken en invloed willen uitoefenen op veranderingen.

WELKE... ngo's zijn er in Europa?

Op de wereldranglijst 'Top 500 NGOs' van NGO Advisor voor 2016 stonden 185 organisaties met een hoofdkantoor in Europa, die samen goed waren voor ruim een derde van de gehele lijst. Europese ngo's verschillen qua omvang, doelstellingen en aard en bieden een breed scala aan werkgelegenheidsmogelijkheden. Hieronder vindt u enkele van de bekendste ngo's:

  • Oxfam (Verenigd Koninkrijk): De in 1942 opgerichte internationale ngo Oxfam richt zich op het uitbannen van armoede, het bieden van noodhulp en het bevorderen van de mensenrechten.
  • Médecins Sans Frontières (Frankrijk/Zwitserland): De humanitaire ngo Médecins Sans Frontières, ook bekend onder de naam 'Artsen zonder Grenzen', is bekend vanwege haar projecten in ontwikkelingslanden en door oorlog getroffen gebieden. In 1999 heeft de organisatie de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen.
  • Foundation for Environmental Education (FEE; Stichting voor milieueducatie; Denemarken): De FEE is een koepelorganisatie met leden in meer dan 70 landen over de hele wereld en stimuleert duurzame ontwikkeling door middel van milieueducatie.
  • APOPO (België/Tanzania): De ngo APOPO is een organisatie met een unieke aanpak die Afrikaanse reuzenbuidelratten traint om landmijnen en tuberculose op te sporen.
  • Greenpeace (Canada/Nederland): Het hoofdkantoor van de wereldberoemde, in Canada opgerichte milieu-ngo Greenpeace bevindt zich nu in Nederland. Daarnaast heeft Greenpeace kantoren in meer dan 40 andere landen.

WAT... doet de EU om aansluiting te vinden met ngo's in Europa?

Als onderdeel van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei heeft de Europese Commissie het tot een van haar prioriteiten gemaakt om samenwerkingsverbanden tussen EU-instellingen, nationale en regionale overheden en Europese belanghebbenden tot stand te brengen en te versterken.

Bepaalde directoraten-generaal van de Europese Commissie werken nauw samen met ngo's, onder andere in de vorm van halfjaarlijkse bijeenkomsten waarop ngo's worden uitgenodigd om mee te praten over actuele thema's (DG Justitie, georganiseerd in samenwerking met het Social Platform) en door de dialoog aan te gaan met ngo's en sociale partners op EU-niveau (DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie in het kader van het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting).

Het Europees Economisch en Sociaal Comité is een adviesorgaan van de Europese Unie, dat bestaat uit leden die werkgevers, werknemers en verschillende belangen vertegenwoordigen. Een van de hoofdthema's van het Comité is het maatschappelijk middenveld, waarbij het zich voornamelijk richt op het cruciale belang van betrokken mensen en organisaties voor vooruitgang op politiek vlak. Tijdens de onlangs georganiseerde Civil Society Days 2017 (26-27 juni) is nadrukkelijk gewezen op de rol van organisaties in het maatschappelijk middenveld die een brug slaan tussen de burgers en de Europese instellingen en op de nieuwe invalshoeken en oplossingen die zij de EU kunnen bieden.

WAAROM... voor een ngo werken?

Een van de grootste voordelen van het werken voor een ngo is het gevoel dat u echt iets kunt betekenen voor de wereld of de levens van de mensen op onze planeet. Als u voor een ngo werkt, kunt u het effect van al uw inspanningen vaak in de realiteit terugzien, wat zowel op professioneel als persoonlijk vlak erg bevredigend is.

Bovendien is de structuur van een ngo doorgaans minder hiërarchisch dan die van een traditioneel bedrijf, waardoor u wellicht meer kansen krijgt om verschillende vaardigheden op te doen door op verschillende terreinen te werken.

WAAR... vind ik meer informatie over de mogelijkheden bij ngo's?

Op de website van EURES vindt u een groot aantal vacatures voor banen, alsook stageplaatsen en leerwerkplaatsen bij organisaties in heel Europa, waaronder ngo's.

Online-vacaturebanken bieden u vaak de mogelijkheid om vacatures te sorteren op 'soort organisatie'. Dit is een uitstekende manier om te zoeken naar vacatures bij ngo's die aansluiten bij uw belangstelling. Met een korte online-zoekopdracht vindt u een lijst met de belangrijkste vacaturesites in uw land.

Daarnaast bieden websites zoals Euro Brussels, Global Jobs en Impact Pool een groot aantal vacatures bij ngo's aan, in Europa en wereldwijd. Neem dus gerust een kijkje op deze websites.

Het vinden van een mogelijkheid is slechts de eerste stap. U moet uw cv perfectioneren, een indrukwekkende sollicitatiebrief schrijven en een onuitwisbare indruk achterlaten tijdens uw sollicitatiegesprek... en wij helpen u bij iedere stap van uw sollicitatie!

Verwante links:

Wereldranglijst 'Top 500 NGOs'

Oxfam

Médecins Sans Frontières

FEE

APOPO

Greenpeace

Europa 2020-strategie

Social Platform

Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting

Civil Society Days 2017

Vacatures voor banen, alsook stageplaatsen en leerwerkplaatsen

Waaronder ngo's

Euro Brussels

Global Jobs

Impact Pool

Een indrukwekkende sollicitatiebrief schrijven

Een onuitwisbare indruk achterlaten tijdens uw sollicitatiegesprek

Meer informatie:

Europese banendagen

Drop’pin@EURES

Zoek een EURES-adviseur

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

EURES op Google+

Ngo's: Wat, waarom en waar? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 5798

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.